Besluitvorming windmolens op de Koningspleij

Wat is er tot nu toe gebeurd?

27 maart 2018
Zienswijze Vogelwerkgroep Arnhem mbt onderzoek STaB

Lees hier.

Vijf artikelen over tellingen van wulpen op slaapplaatsen in de regio Arnhem in de Vlerk

Denters T. 1984. Wulpentellingen. Vlerk 1(2): 49-53
Klaassen O. 1998. Slapende Wulpen Numenius arquata onder de rook van Arnhem. Vlerk 15(4): 124-127
Klaassen O. 1999. De Wulpenslaapplaats rond de IJsselkop bij Arnhem. Steltlopers 1999: 15-23
Van Dorp, D. 2016. Dynamiek in het gebruik van slapplaatsen door wulpen tussen 2013-2016: implicaties voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Arnhem. De Vlerk 2016(4).
Van Dorp, D. 2014. Fascinatie voor slapende Wulpen in de regio Arnhem. Vlerk 31(3): 125-130


29 december 2017
Bezwaar tegen de ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming inzake V.O.F. Windpark Koningspleij

VWG Arnhem e.o. heeft een bezwaar gestuurd naar het College van Gedeputeerden Staten van Provincie Gelderland tegen de ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming inzake V.O.F. Windpark.
Dit bezwaar is doorgestuurd naar de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.


10 september 2017
Bezwaar tegen omgevingsvergunning en bestemmingsplan van de gemeente Arnhem

VWG Arnhem e.o. heeft een bezwaar gestuurd naar het College van B&W van de gemeente Arnhem betreffende de vergunning die is verleend
voor het ontwerpbestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de windturbines op de Koningspleij.


26 juni 2016
Inspraak Politieke Maandag

Presentatie van de inspraak door de VWG Arnhem e.o. op de Politieke Maandag 26 juni 2017 n.a.v. het te nemen besluit over de windturbineplannen Kleefse Waard – Koningspleij


26 juni 2016
Red de Wulp

Crowdfundingsactie voor een korte film over de mogelijke gevolgen van de windturbineplannen voor de Wulp in de regio Arnhem.

Red de Wulp!

Beste leden van Vogelwerkgroep Arnhem e.o.
Zoals jullie weten zijn er plannen om op de Koningspleij-Noord langs de Pleijroute vier windturbines te plaatsen.

Wat hebben wij in de afgelopen weken gedaan?

Alco van der Marel heeft twee maal ingesproken bij de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente Arnhem.
Wij hebben de raadsleden uitgenodigd en aan sommigen ter plaatse bij de Hondsbroekse Pleij de situatie uitgelegd.
Wethouder Haga heeft geen Wulpen gezien, omdat de plas was dichtgevroren. Het laat zien hoe grillig de natuur kan zijn.
We hebben verder een filmpje gemaakt en dit breed verspreid.

Hoe kunt u helpen?

De kosten van het filmpje bedroegen 900,- euro. Inmiddels hebben wij aan giften ruim 300,- euro ontvangen.
De VWG Arnhem legt 300,- euro bij vanuit de begroting. We komen dus nog tekort.
Ook voor mogelijke procedures en/of contra-expertise is geld nodig!
Doe dus a.u.b. mee en geef gul voor de actie Red de Wulp in Arnhem!
Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag.

Stuur dan een email naar voorzitter -et- vogelwerkgroeparnhem.nl.
In de bijlagen schetsen wij nogmaals de problematiek.

Met vriendelijke groet,
Dick van Dorp
Alco v.d. Marel
Vogelwerkgroep Arnhem e.o.


16 oktober 2016
Reactie passende beoordeling BuWa versie 12 oktober

VWG Arnhem e.o. heeft een reactie gestuurd op het rapport Effecten van Windpark Koningspleij op beschermde gebieden. de Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.
BuWa-rapportnummer: 16-092 door Gyimesi, A. & C. Heunks


12 januari 2015
Visie Vogelwerkgroep Arnhem e.o. op de windturbineplannen Kleefse Waard – Koningspleij

VWG Arnhem e.o. heeft een visie gestuurd naar de gemeenteraad van Arnhem n.a.v. het Startdocument MER bestemmingsplan Kleefse Waard en Koningspleij Noord.
Dossiers:


20 november 2017
Vergunning / ontheffing wet natuurbescherming windpark Koningspleij noord

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/prb-2017-5365-Wnb-windpark-20112017.pdf


15 november 2017
Zienswijze Vogelwerkgroep Arnhem mbt Windpark Koningspleij noord

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/Zienswijzennota-Windpark-Koningspleij-15112017.pdf


15 november 2017
Besluit wet natuurbescherming van gedeputeerde staten van Gelderland.

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/Besluit-vergunning-ontheffing-Windpark-Koningspleij-15112017.pdf

Dossiers

 

20 november 2017 
Vergunning / ontheffing wet natuurbescherming windpark Koningspleij noord

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/prb-2017-5365-Wnb-windpark-20112017.pdf


15 november 2017
Zienswijze Vogelwerkgroep Arnhem mbt Windpark Koningspleij noord

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/Zienswijzennota-Windpark-Koningspleij-15112017.pdf


15 november 2017
Besluit wet natuurbescherming van gedeputeerde staten van Gelderland.

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/documenten/Besluit-vergunning-ontheffing-Windpark-Koningspleij-15112017.pdf

X