zienswijze 057 veluwe

VWG Arnhem e.o. heeft een reactie opgesteld n.a.v. het “Ontwerp Beheerplan Natura 2000 Veluwe”. Ofschoon er goede aanzetten worden gegeven zijn bepaalde vormen van bestaand gebruik (bollenteelt, houtproductie, recreatie e.d.) schadelijk voor de leefgebieden van de vogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen (Draaihals, Wespendief e.d.) zijn geformuleerd.

X