Previous Page  11 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 44 Next Page
Page Background

Vlerk 37/3 | November 2020 | Bijeneters in Nederland

- 95 -

Bijeneter binnen werkgebied VWG Arnhem e.o.

sinds 2010 (Bron:

waarneming.nl

).

broedlocaties weer gezien zijn in 2019, is

van 13 mei. Vergeleken met 2016 (20 mei)

en 2017 (15 mei) en 2018 (14 mei) is de

aankomst van de soort in beide Limburgse

broedlocaties nagenoeg gelijk. Vergeleken

met de Duitse broedlocaties, waar de eerste

broedparen op 28 april zijn aangekomen,

zijn de Nederlandse broedparen een paar

weken later. Jammer genoeg moeten

wij nog steeds vernemen dat de nesten

bezocht worden door vogelaars en dat er

verstoring plaatsvindt. Om deze verstoring

van de broedlocaties door vogelaars en/of

fotografen te voorkomen noemen wij nooit

de exacte broedlocatie.

In 2019 zijn op 1 van de 2 vaste Limburgse

broedlocaties 12 exemplaren waargenomen.

Deze exemplaren gebruikten één van de

aanwezige bomen als slaapboom. Niet veel

later zijn twee groepen Bijeneters van respec-

tievelijk 10 en 12 vogels separaat binnen een

broedlocatie, waargenomen.

Vaak gaan Bijeneters na aankomst binnen

enkele dagen een nestholte graven. In

Nederland graven Bijeneters altijd een

nieuwe nestholte. Bij onze Duitse collega’s

is bekend dat Bijeneters hetzelfde nest

vaker gebruiken. Echter heeft dit te maken

Hoe gaat het met de Bijeneters in Nederland?

Waarnemingen werkgebied VWG Arnhem e.o.

De Bijeneter komt tot op heden alleen voor

als doortrekker in het werkgebied van VWG

Arnhem e.o. De soort heeft in ons werkge-

bied een duidelijke piek in mei. Dit komt

overeen met het landelijke beeld. Ook in

het landelijke beeld ligt de duidelijkste piek

eind april-begin mei. De najaarstrek van de

Bijeneter is in het najaar aanmerkelijk minder

waar te nemen in Nederland. Tot en met

begin september worden exemplaren in het

werkgebied gezien.

Sinds 2010 wordt de Bijeneter jaarlijks

waargenomen binnen het werkgebied

van VWG Arnhem e.o. De grootste groep

betreft 14 exemplaren overvliegend over

de stad Arnhem (Waarnemer Fokko Erhart;

25/05/2018). Een goede plek waar meerdere

jaren Bijeneters worden waargenomen is het

Deelerwoud.

Geschikte broedgelegenheden zijn er binnen

het werkgebied waarschijnlijk wel. De Bijen-

eter blijkt tijdens verschillende uitgevoerde

onderzoeken door de Werkgroep Bijeneters

Nederland, een vrij opportunistische vogel

wat betreft broedgelegenheden. Kleine

zandbulten met een steile wand of oever-

wallen met eveneens een steile wand kunnen

al genoeg zijn als broedbiotoop.

Ontwikkeling Nederland broedseizoen 2019

Bijna traditiegetrouw worden elk jaar de

eerste Bijeneters op de telpost van Breskens

waargenomen. Een ander traditiegetrouwe

waarneming is dat de broedvogels altijd

in de 3

e

week van mei arriveren in hun

Nederlandse broedgebieden. De eerste

melding dat de Bijeneters op beide bekende